ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище
Основно меню

Прием 2021-2022г.

КРИТЕРИИ

 

ЗА ПОДБОР И ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022г.

 

        I Общи условия:

Съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование се ще бъде извършен прием в първи клас на ученици, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите им, ако физическото и умственото им развитие позволява.

 

      II Необходими документи за записване

Заявление по образец от училището.

Акт за раждане - ксерокопие (представяне на оригинала за сверяване).

Документ за личен лекар за деца със специални образователни потребности.

Удостоверение за завършена подготвителна група или клас.

Декларация от родителя, само в случай, че детето не е посещавало подготвителна група.

Декларация, че детето желае да бъде включено в целодневна форма на обучение .

 Забележка: В случай, че детето не е посещавало детска градина, родителите декларират писмено това обстоятелство.

 

III График на дейностите по прием и записване на ученици в I клас:

1.Стартиране на дейности по приема- месец май 2021г.

2.Родителска среща с родителите на бъдещите първокласници.

3.Сформиране  на  училищна  комисия  за  дейности  по  прием  в първи клас със заповед на директора –  март 2021

4.Изработване  на  образци  на заявления, служебни бележки и др.

5.Подаване на заявления до 31 май 2021г.

6.Представяне на удостоверение за завършена подготвителна група до 10 юни 2021г.

7.Сформиране на паралелките и поставяне на списъците на уведомителните табла в училището и обявяване на свободните места до 15 юни 2021г.

8.Обжалване на разпределението по класове до 30 юни 2021г.

9. Заповед  на директора за  възлагане  класно ръководство – до 03.09.2021г.

10.Записване на новоприетите ученици в книгата на подлежащите ученици – до 20.09.2021г.

 

IV Критерии за подбор и прием в I клас