ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище
Основно меню

Мисия и визия

" Мечтатели с Амбиции за Утрешния ден "

 Стратегическа цел 

Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на учебния процес възоснова на прогнозиране на резултатите от иновациите.

1. Организиране на урочната дейност съобразно потребностите на ученика

2.Намаляване броя на безпричинните отсъствия на учениците

3. Повишаване на броя на паралелките

4. Ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и работа за тяхното развитие

5. Превенция и противодействие на противообществените прояви

6.Усъвършенстване на вътрешната уредба

7.Включване на обществения съвет, ученическия комитет и родителите в управлението на училището

8.Изграждане на екипи за разработване на проекти и европейски и национални програми

9.Подобряване и модернизиране на материалната база на училището

10.Изпълнение на заложените дейности в проекта на иновативното училище с цел да повиши качеството на образованието чрез иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението.

Нашата Мисия